Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης;
Για ιδιώτες, ατομικές επιχ. και ελεύθερους επαγγελματίες:
Για να αξιολογήσουμε το αίτημα σας για leasing συσκευής θα πρέπει να συνδεθείτε στο e-banking της κύριας τράπεζάς σας μέσω του ασφαλούς συστήματος του open banking της Finclude.

H METALEASE και η υπηρεσία αξιολόγησης της Finclude δεν μαθαίνει και δεν αποθηκεύει τους κωδικούς σας, διότι συνδέεστε απευθείας στο περιβάλλον της τράπεζάς σας και όχι στην πλευρά της METALEASE ή της Finclude. H πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται μόνο για την αξιολόγηση του οικονομικού σας προφίλ ώστε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το αίτημά σας για leasing.

Λαμβάνετε απάντηση εντός 1 εργάσιμης ημέρας.

Για λοιπούς τύπους επιχειρήσεων:
Συμπληρώνετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας μας ή επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στα 2310 548 400 και 6972 547 932 ή στείλτε μας email στο sales@metalease.gr ώστε να σας ενημερώσουμε για τα απαιτούμενα έγγραφα που θα χρειαστεί να μας παρέχετε.

Λαμβάνετε απάντηση εντός λίγο ωρών.
Η METALEASE φροντίζει πάντα να σας παρέχει ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί δίνοντας μεγάλη έμφαση σε συσκευές υψηλού κόστους ως επι το πλείστον αλλά πάντα μπορεί να σας παρέχει οποιαδήποτε συσκευή κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται κάθε μήνα με:
1) πάγια εντολή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό
2) κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας, με χρεωστική κάρτα
1. Φυσικά Πρόσωπα
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
- Φωτοτυπία απο τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου

2. Ατομική / Ελ.Επαγγελματίας
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
- Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών / Στοιχεία μητρώου επιχείρησης

3. Ο.Ε./Ε.Ε.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης/ Τροποποίησης/ Κωδικοποίησης Εταιρείας
- Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους των Ομόρρυθμων Εταίρων
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου των Ομόρρυθμων Εταίρων
- Έντυπα Ε3 του τελευταίου έτους
- Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης του τελευταίου οικονομικού έτους (αν υπάρχουν)
4. ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
- Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)
- ΦΕΚ Σύστασης
- ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)
- ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού
- Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους του διαχειριστή
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του διαχειριστή
- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του διαχειριστή

5. Ι.Κ.Ε./ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.
- Καταστατικό Σύστασης
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών
- Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει)
- Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί:μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
- Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρησης της απόφασης για την μετατροπή.
- Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού ετους, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)
- Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για το τελευταίο έτος
- Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων
- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου

6. Α.Ε./Ε.Π.Ε.
- Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)
- ΦΕΚ Σύστασης
- ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)
- ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού

7. Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
- Οικονομικές Καταστάσεις του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους της εταιρείας στο εξωτερικό, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή
- Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
- Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)
- ΦΕΚ Εγκατάστασης Υποκαταστήματος στην Ελλάδα
- Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών ή Βεβαίωση από την Περιφέρεια/ Νομαρχία για την έγκριση εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα
- Πληρεξούσιο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο, από το οποίο προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας
Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, η METALEASE αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία και σας αποστέλει τη συσκευή στο χώρο σας!
Με τη λήξη της μίσθωσης μπορείτε να κάνετε ένα απο τα παρακάτω:

1) να επιστρέψετε τη συσκευή μαζί με τα αξεσουάρ που σας παρείχαμε.
2) να επεκτείνετε τη μίσθωση με την ίδια συσκευή.
3) να μισθώσετε μια νέα συσκευή.
4) αν είστε κάτοχος πακέτου Premium Member έχετε το δικαίωμα εξαγοράς της συσκευής.

Αν πρόκειται να επιστρέψετε τη συσκευή ειτε γιατί μισθώσατε μια νέα είτε δεν θέλετε να προβείτε σε μια νέα μίσθωση, πρέπει πάντα να φροντίζετε να πάρετε back up τα αρχεία σας γιατι η συσκευη θα πρέπει να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον επόμενο χρήστη.

Αν μισθώσετε μια νέα συσκευή, η METALEASE σας δίνει 3 επιπλέον ημέρες μετά τη λήξη του συμβολαίου για να έχετε παράλληλα στην κατοχή σας και την παλιά και τη νέα συσκευή ώστε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
Η METALEASE καλύπτει τα κόστη επισκευής σε περίπτωση ζημίας. Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες, δείτε παρακάτω τι καλύπτει.

- Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της συσκευής
*Η κάλυψη ισχύει για ένα (1) ζημιογόνο γεγονός ανά συσκευή

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς και ο μισθωτής καταβάλει το υπόλοιπο 20%.

* Εαν η συσκευή δεν επισκευάζεται, τότε η METALEASE καλύπτει το 80% της αναπόσβεστης αξίας της συσκευής για την παραγγελία της νέας.

* Σε περίπτωση που μισθώνετε τη συσκευή για περισσότερο απο 12 μήνες, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του METALEASE CARE με ένα έξτρα κόστος ανάλογα τη συσκευή.

Φυσιολογικές φθορές και μικρές γρατζουνιές δε λογίζονται ως ζημίες, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχείτε. Εδώ θα βρείτε κάποιες εικόνες παραδείγματα απο φυσιολογικές φθορές που τα καλύπτει το METALEASE CARE συν κάποιες εικόνες απο πιο σοβαρές ζημίες που θα χρειαστεί να καλύψει ο μισθωτής το 20% του συνολικού κόστους επισκευής.

Για όσες μέρες η συσκευή κρατηθεί στο service, η εταιρεία μας διαθέτει κάποιες συσκευές αντικατάστασης όπου μπορεί να σας διαθέσει μία μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Αν δεν υπάρχει συσκευή αντικατάστασης τότε σας αφαιρούμε απο το μίσθωμα του μήνα, τις ημέρες που δεν είχατε τη συσκευή.
Ναι φυσικά! Κάθε μήνα θα σου στέλνουμε στο email σου είτε απόδειξη είτε τιμολόγιο, ανάλογα με τις ανάγκες σου.
Φυσικά και μπορείς , απλά στείλε μας email: contact@metalease.gr ή κάλεσέ μας στα (+30) 6972 547 932 και 2310 548 400 για να συνδιαμορφώσουμε την προσφορά που ταιριάζει στις ανάγκες σου.
Σε περίπτωση που δεν πληρώσετε το μηνιαίο μίσθωμα της συσκευής σας εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα, θα σας αποσταλεί υπενθύμιση με e-mail. Σε περίπτωση που μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα λάβετε το e-mail υπενθύμισης δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, τότε πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή. Εαν είχατε καταβάλει εγγύηση τότε θα τη χάσετε. Σε αντίθετη περίπτωση η METALEASE θα προβεί άμεσα σε νομικές διαδικασίες για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της.
Φυσικά και μπορείς. Aπλά στείλε μας email: contact@metalease.gr ή κάλεσέ μας στα (+30) 6972 547 932 και 2310 548 400 για να συνδιαμορφώσουμε την προσφορά που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Είστε έτοιμοι για την αλλαγή;

Επιλέξτε τώρα τη συσκευή που σας ταιριάζει!