Συχνές ερωτήσεις

1. Μπορώ να διαλέξω ό,τι κινητό ή tablet θέλω;
Η METALEASE φροντίζει πάντα να σας παρέχει ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί δίνοντας μεγάλη έμφαση σε συσκευές υψηλού κόστους ως επι το πλείστον αλλά πάντα μπορεί να σας παρέχει οποιαδήποτε συσκευή κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται κάθε μήνα με:
1) πάγια εντολή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό
2) κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας, με χρεωστική κάρτα
3) με crypto stablecoins (USDT, USDC, DAI)
1. Φυσικά Πρόσωπα
- Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας του φυσικού προσώπου
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
- Φωτοτυπία απο τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου
- Βεβαίωση αποδοχών εργασίας του τελευταίου μήνα

2. Ατομική / Ελ.Επαγγελματίας
- Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας 2 τελευταίων ετών του φυσικού προσώπου/ ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
- Έντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών
- Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου

3. Ο.Ε./Ε.Ε.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης/ Τροποποίησης/ Κωδικοποίησης Εταιρείας
- Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους των Ομόρρυθμων Εταίρων
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου των Ομόρρυθμων Εταίρων
- Έντυπα Ε3 του τελευταίου έτους
- Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης του τελευταίου οικονομικού έτους (αν υπάρχουν)
4. ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
- Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)
- ΦΕΚ Σύστασης
- ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)
- ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού
- Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας του τελευταίου έτους του διαχειριστή
- Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του διαχειριστή
- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του διαχειριστή

5. Ι.Κ.Ε./ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.
- Καταστατικό Σύστασης
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ.
- Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών
- Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει)
- Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί:μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
- Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρησης της απόφασης για την μετατροπή.
- Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού ετους, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)
- Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για το τελευταίο έτος
- Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων
- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου

6. Α.Ε./Ε.Π.Ε.
- Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί του τελευταίου έτους με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ)
- ΦΕΚ Σύστασης
- ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ)
- ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού

7. Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
- Οικονομικές Καταστάσεις του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους της εταιρείας στο εξωτερικό, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή
- Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
- Οικονομικές Καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή)
- ΦΕΚ Εγκατάστασης Υποκαταστήματος στην Ελλάδα
- Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών ή Βεβαίωση από την Περιφέρεια/ Νομαρχία για την έγκριση εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα
- Πληρεξούσιο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο, από το οποίο προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας
Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, η METALEASE αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία και σας αποστέλει τη συσκευή στο χώρο σας!
Με τη λήξη της μίσθωσης μπορείτε να κάνετε ένα απο τα παρακάτω:

1) να επιστρέψετε τη συσκευή μαζί με τα αξεσουάρ που σας παρείχαμε.
2) να επεκτείνετε τη μίσθωση με την ίδια συσκευή.
3) να μισθώσετε μια νέα συσκευή.
4) αν είστε κάτοχος πακέτου Premium Member έχετε το δικαίωμα εξαγοράς της συσκευής.

Αν πρόκειται να επιστρέψετε τη συσκευή ειτε γιατί μισθώσατε μια νέα είτε δεν θέλετε να προβείτε σε μια νέα μίσθωση, πρέπει πάντα να φροντίζετε να πάρετε back up τα αρχεία σας γιατι η συσκευη θα πρέπει να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον επόμενο χρήστη.

Αν μισθώσετε μια νέα συσκευή, η METALEASE σας δίνει 3 επιπλέον ημέρες μετά τη λήξη του συμβολαίου για να έχετε παράλληλα στην κατοχή σας και την παλιά και τη νέα συσκευή ώστε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
Η METALEASE καλύπτει τα κόστη επισκευής σε περίπτωση ζημίας. Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες, δείτε παρακάτω τι καλύπτει.

- Φωτιά
- Κλοπή εκ διαρρήξεως (από κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο)
- Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της συσκευής
- Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

*Η κάλυψη ισχύει για ένα (1) ζημιογόνο γεγονός ανά συσκευή

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς και ο μισθωτής καταβάλει το υπόλοιπο 20%.

* Εαν η συσκευή δεν επισκευάζεται, τότε η METALEASE καλύπτει το 80% της αξίας της συσκευής τη δεδομένη χρονική στιγμή για την παραγγελία της νέας συσκευής.

* Σε περίπτωση που μισθώνετε τη συσκευή για περισσότερο απο 12 μήνες, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του METALEASE CARE με ένα έξτρα κόστος ανάλογα τη συσκευή.

Φυσιολογικές φθορές και μικρές γρατζουνιές δε λογίζονται ως ζημίες, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχείτε. Εδώ θα βρείτε κάποιες εικόνες παραδείγματα απο φυσιολογικές φθορές που τα καλύπτει το METALEASE CARE συν κάποιες εικόνες απο πιο σοβαρές ζημίες που θα χρειαστεί να καλύψει ο μισθωτής το 20% του συνολικού κόστους επισκευής.

Για όσες μέρες η συσκευή κρατηθεί στο service, η εταιρεία μας διαθέτει κάποιες συσκευές αντικατάστασης όπου μπορεί να σας διαθέσει μία μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Αν δεν υπάρχει συσκευή αντικατάστασης τότε σας αφαιρούμε απο το μίσθωμα του μήνα, τις ημέρες που δεν είχατε τη συσκευή.
Ναι φυσικά! Κάθε μήνα θα σου στέλνουμε στο email σου είτε απόδειξη είτε τιμολόγιο, ανάλογα με τις ανάγκες σου.
Φυσικά και μπορείς , απλά στείλε μας email: contact@metalease.gr ή κάλεσέ μας στα (+30) 6972 547 932 και 2310 548 400 για να συνδιαμορφώσουμε την προσφορά που ταιριάζει στις ανάγκες σου.
Σε περίπτωση που δεν πληρώσετε το μηνιαίο μίσθωμα της συσκευής σας εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα, θα σας αποσταλεί υπενθύμιση με e-mail. Σε περίπτωση που μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα λάβετε το e-mail υπενθύμισης δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, τότε πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή. Εαν είχατε καταβάλει εγγύηση τότε θα τη χάσετε. Σε αντίθετη περίπτωση η METALEASE θα προβεί άμεσα σε νομικές διαδικασίες για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της.
Φυσικά και μπορείς. Aπλά στείλε μας email: contact@metalease.gr ή κάλεσέ μας στα (+30) 6972 547 932 και 2310 548 400 για να συνδιαμορφώσουμε την προσφορά που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Είστε έτοιμοι για την αλλαγή;

Επιλέξτε τώρα τη συσκευή που σας ταιριάζει!