Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας www.metalease.gr
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Αλέξανδρος Θεοφανίδης του Δημητρίου, με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Οδυσσέως αρ. 1, Τ.Κ. 54627, ΑΦΜ 801852130, ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:
contact@metalease.gr
Εκτελών την επεξεργασία:
Αλέξανδρος Θεοφανίδης του Δημητρίου. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία «METALEASE Ι.Κ.Ε.», τους Όρους Χρήσης και Προστασίας της ιδιωτικότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της www.metalease.gr

Εισαγωγή: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών ή και νομικών προσώπων, και ιδιαιτέρως η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων της πλατφόρμας www.metalease.gr [εφεξής “Εταιρία” ή “METALEASE”] αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της.

H METALEASE έχοντας συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679 ΕΕ) (Γ.Κ.Π.Δ) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25/05/2018 και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει, έχει ως σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εργάζονται εντός αυτής αλλά και των υποκειμένων που εισέρχονται εντός αυτής δια της ιστοσελίδας της ως χρήστες, συνεργάτες κλπ.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον παρόντα ιστότοπο.

H Εταιρία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και θα κοινοποιεί αυτά στις δημόσιες Αρχές, όταν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που θέτει το εθνικό δίκαιο της χώρας σε συνδυασμό με την εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία (2016/679 ΕΕ)
Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μισθωτών/αγοραστών των συσκευών κλπ, συνεργατών, του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι ο Αλέξανδρος Θεοφανίδης του Δημητρίου, με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Οδυσσέως αρ. 1, Τ.Κ. 54627, ΑΦΜ 801852130, ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [εφεξής η «Εταιρία»].
2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρίας.
3. Σκοπός της Επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι ο εξής:

- Για να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε τα στοιχεια σας στην καρτέλα πελάτη και στο συμβόλαιο μίσθωσης.

- Για να σας χορηγήσουμε το σχετικό φορολογικό παραστατικό από την πληρωμή που θα πραγματοποιήσετε.

- Προκειμένου να ελέγξουμε και να επικυρώσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε.

- Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας στείλουμε πληροφορίες εφόσον θα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχετικό συγκεκριμένο αίτημά μας, για τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

- Για την συμμόρφωσή μας με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις μας.

- Για να λαμβάνετε newsletter και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές της Εταιρείας, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.
4. Αποδέκτες των Δεδομένων
Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και
(β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: Η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας.
(γ) Λογιστής και δικηγόροι.

Η Εταιρία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.
5. Δικαιώματα Υποκειμένων
Ως υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων, εννοώντας τα φυσικά πρόσωπα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») αυτών, όπως επίσης δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή περιορισμού αυτής και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα φορητότητας των πληροφοριών σας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης, και δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή του καθ’ύλην αρμόδιου Κράτους (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Ειδικότερα σας παρατίθενται παρακάτω, επιγραμματικά τα δικαιώματά σας:

☐ Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης
☐ Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
☐ Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων
☐ Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων
☐ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
☐ Δικαίωμα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
☐ Δικαίωμα αμφισβήτησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
☐ Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
☐ Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή www.dpa.gr
6. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους οποίους αυτά είχαν αρχικά συλλεχθεί.
7. Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν συλλεχθεί ύστερα από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.metalease.gr, διατηρούνται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες της παροχής της υπηρεσίας και τους νομικούς και λογιστικούς ελέγχους στους οποίους υπάγεται η υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη. Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων παρατείνεται σε περίπτωση όχλησης ή δικαστικών ενεργειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την με άλλο τρόπο οριστική επίλυση της διαφοράς.
8. Ο οποιοδήποτε επιθυμεί να ασκήσει ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση support@metalease.gr
Τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Αλέξανδρος Θεοφανίδης του Δημητρίου – ενεργώντας ως υπεύθυνoς επεξεργασίας - παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του για την άσκηση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.
9. Παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπό μας, θα σας το γνωστοποιήσουμε εντός 72 ωρών από την στιγμή που θα ενημερωθούμε για την παραβίαση αυτή.
10. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αρμόδιο Τμήμα της www.metalease.gr., στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.
11. Προσφυγή/Καταγγελία
Σε περίπτωση που κάποιο αίτημα σας, αναφορικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας στην ιστοσελίδα www.metalease.gr δεν ικανοποιηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr (για την Ελλάδα) και στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (websites) των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.